Belangrijk bericht m.b.t. kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen Amsterdam

3 februari 2022

- English version below -

Vanmiddag is er een artikel verschenen op Parool.nl waarin bekend wordt gemaakt dat onze nummer 4, Martin Gravelotte, zich heeft teruggetrokken als kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen. Wij begrijpen dat dit bericht onverwacht is en wij lichten het hierbij toe.

Zeventien jaar geleden heeft Martin met een collega een roman geschreven waar het Amsterdamse stadhuis als decor diende. Dit verhaal heeft toen ophef veroorzaakt en mensen gekwetst. Martin heeft kort daarna zijn excuses aangeboden en expliciet duidelijk gemaakt dat het nooit zijn bedoeling is geweest iemand te kwetsen. Dit verhaal is deze week opnieuw ter sprake gekomen nadat een journalist van het Parool hierover een conceptartikel schreef en Volt om een reactie vroeg.

Naar aanleiding van het voorgelegde artikel heeft Martin uit eigen beweging besloten zich terug te trekken als kandidaat.

Reactie van Martin voorafgaand aan publicatie van het artikel:

“17 jaar geleden heb ik samen met een collega in onze vrije tijd een roman geschreven. In een roman zeggen en doen verzonnen mensen verzonnen dingen. Het is niet echt, het is een verhaal. Omdat een aantal mensen in 2005 aangaf zich toch gekwetst te voelen, heb ik daarvoor toen mijn verontschuldigingen aangeboden. Uiteraard was dat toen mijn bedoeling niet en is het dat nog steeds niet.


Tegelijk is mij duidelijk dat deze kwestie Volt in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart - en mogelijk zelfs daarna - kan blijven dwarszitten. Daarom heb ik besloten me terug te trekken als kandidaat namens Volt bij deze verkiezingen. Ik vind dat vreselijk jammer, maar zal mij waar mogelijk samen met Volt blijven inzetten voor een duurzame, zorgzame en vooral respectvolle samenleving.” Einde reactie.

Op basis van Martins reactie heeft de journalist het artikel aangepast in hetgeen nu gepubliceerd is.

Martin zet zich al jaren actief in voor Volt en betekent veel voor de organisatie. Wij kennen hem als een integer persoon en onze ervaringen met hem zijn altijd positief geweest. Wij hebben eerder met Martin over zijn roman gesproken en de gevolgen die dit zeventien jaar geleden had. We realiseren ons dat de situaties die in het boek werden geschetst toen en ook nu gevoelig kunnen liggen. Dat trekken wij ons aan, want wij vinden het belangrijk dat iedereen zich in alle omstandigheden veilig voelt op de werkvloer.

Wij hadden veel vertrouwen in Martin als onze nummer 4 en betreuren enorm dat hij zich heeft teruggetrokken, maar respecteren zijn besluit. Wij willen Martin nu veel sterkte wensen en kijken ernaar uit op een andere manier binnen Volt met hem te blijven werken aan onze gezamenlijke idealen.

Wat dit betekent voor onze kieslijst:

Aangezien onze kandidatenlijst met 16 kandidaten reeds was vastgesteld door de kiesraad zal Martins positie op de lijst voorlopig niet worden opgevuld. Als na afloop van de gemeenteraadsverkiezingen bekend is hoeveel zetels Volt Amsterdam daadwerkelijk heeft behaald, zullen kandidaten vanaf 4 behaalde zetels automatisch één plek doorschuiven naar boven, afgezien van het resultaat van eventuele voorkeursstemmen.

Mochten jullie vragen hebben, dan horen we vanzelfsprekend graag van jullie.

Met positieve groet,

Diederick Levi, Emma Hameleers (a.i.), Rein Sevenstern & Kathelijn Voets,

Bestuur Volt Amsterdam


- English -


This afternoon, an article appeared on Parool.nl announcing that our number 4 - Martin Gravelotte - has withdrawn as a candidate in the municipal elections. We understand that this news is unexpected and we would like to explain it.

Seventeen years ago, Martin wrote a novel with a colleague with Amsterdam's city hall as the backdrop. This story caused a stir and offended people at the time. Shortly afterwards, Martin apologised and made it clear that it had never been his intention to hurt anyone. This story came up again this week after a journalist from the Parool wrote a draft article about it and asked Volt for a reaction.

As a result of the proposed article, Martin decided of his own accord to withdraw as a candidate.

Martin’s reaction prior to publication of the article:

"17 years ago I wrote a novel with a colleague in our spare time. In a novel, invented people say and do invented things. It's not real, it's a story. Because a number of people indicated in 2005 that they felt hurt, I apologized for that. Of course that was not my intention then and it still is not.


It is clear to me that this issue may continue to trouble Volt in the run-up to the municipal elections in March - and possibly even afterwards. I have therefore decided to withdraw as a candidate on behalf of Volt in these elections. I am terribly sorry about that, but will continue to work with Volt where possible for a sustainable, caring and above all respectful society."

End of response

Based on Martin's reaction, the journalist changed the article into what has now been published.

Martin has been an active supporter of Volt for years and means a lot to the organisation. We know him as a person of integrity and our experiences with him have always been positive. We have previously spoken with Martin about his novel and the consequences it had 17 years ago. We realise that the situations outlined in the book may have caused sensitivity back then and may do now. We are concerned, because we think it is important that everyone feels safe in the workplace, in all circumstances .

We had great confidence in Martin as our number 4 and are very sorry that he has withdrawn, but respect his decision. We now wish Martin much strength and look forward to continuing to work with him in a different way within Volt towards our common ideals.

What this means for our electoral list:

As our list of 16 candidates had already been determined by the Electoral Council, Martin's position on the list will not become available for the time being. After the municipal elections, when the number of seats Volt Amsterdam actually obtained is known, candidates from 4 seats will automatically move up one place, regardless of the result of any preferential votes.

If you have any questions, we would of course love to hear from you.

With positive regards,

Diederick Levi, Emma Hameleers (a.i.), Rein Sevenstern & Kathelijn Voets,

Board of Volt Amsterdam