Brief voor de verkenner

22 maart 2022
-English version below-


Geachte heer Asscher, beste Lodewijk,


Volt staat voor een democratisch en sociaal Amsterdam én Europa, waarin iedereen gelijke kansen heeft. We staan voor constructieve samenwerking: we zoeken liever naar de overeenkomsten dan dat we de verschillen tussen partijen uitvergroten, alleen door samenwerken pakken we de problemen van de 21e eeuw aan.


De afgelopen jaren hebben verschillende gebeurtenissen ervoor gezorgd dat het vertrouwen in het oplossingsvermogen van de politiek tot een dieptepunt is gedaald, wat een aanleiding kan zijn geweest voor de historisch lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen. Daarom willen wij samen met het gehele stadsbestuur de komende vier jaar alles op alles zetten om het vertrouwen in de politiek te herstellen.


De grote uitdagingen van vandaag zoals klimaatverandering, de wooncrisis, de energietransitie, digitalisering, vluchtelingenopvang en veiligheid alsmede de zo goed als lege schatkist van de gemeente Amsterdam, kunnen wij alleen gezamenlijk aan. Als college, als raad, als stad en als samenleving. Dat betekent dat er draagvlak gecreëerd moet worden. Draagvlak voor het beleid dat nodig is om vooruit te komen en draagvlak voor de moeilijke keuzes die de komende jaren genomen moeten worden om de grote uitdagingen het hoofd te bieden.


Voor het nieuwe college zien wij de volgende prioriteiten:


 • Volt kiest voor een samenleving waarin de maatschappelijke en politieke democratie elkaar aanvullen en versterken. Daarom is het noodzakelijk dat wij het vertrouwen in de politiek gaan verbeteren. Daarvoor moeten alle Amsterdammers actief kunnen deelnemen aan het vormgeven van onze stad. Vertegenwoordigers van het vorige college hebben toegegeven dat dit niet helemaal goed gegaan is de afgelopen periode. Dit betekent verankering van burgerparticipatie, het borgen dat besluiten in gezamenlijkheid met participerende burgers worden genomen (permanente burgerfora) en het stimuleren van burgerinitiatieven.


 • Minstens zo belangrijk is het verkleinen van het gat tussen beleid en de uitvoering van beleid. Uitvoerders van overheidsbeleid zoals bijvoorbeeld politieagenten weten wat er speelt in de samenleving. Door uitvoerders te betrekken bij het beleid zorgen wij ervoor dat oplossingen uitvoerbaar zijn en de juiste problemen adresseren. Wij willen ook een handhavingstoets op nieuwe beleidsvoorstellen. Het is aannemelijk dat dit ook zal bijdragen aan een herstel van vertrouwen in de politiek; er worden dan immers minder voorstellen aangenomen die niet of nauwelijks tot uitvoering komen omdat de uitvoering of handhaving niet goed geregeld blijkt.


 • Als Amsterdam lopen wij voorop met een daadkrachtige en ambitieuze aanpak van de klimaatcrisis. Het nieuwe college moet ervoor zorgen dat wij voorop blijven lopen en achter onze klimaatambities blijven staan. Gezien onze afhankelijkheid van Russisch gas en de klimaatcrisis is dit belangrijker dan ooit.


 • Een woning is een recht. Om de wooncrisis het hoofd te bieden moet er zo snel mogelijk duurzaam en betaalbaar gebouwd worden waarbij het uitgangspunt moet zijn: betaalbaar bouwen, betaalbaar houden. Hierbij gebruiken wij het Weens woonmodel als goed voorbeeld.


 • Amsterdam staat bekend als stad waar je de vrijheid hebt om jezelf te ontplooien. Maar ongelijkheid bedreigt die vrijheid. Daarom moet het nieuwe college kansengelijkheid vergroten in het onderwijs, woningmarkt, arbeidsmarkt en bij de energietransitie.


 • Vluchtelingen zijn en blijven welkom in Amsterdam. Fundamentele mensenrechten moeten gewaarborgd worden en wij moeten als stad opkomen voor de rechten van ongedocumenteerden. Een boodschap die gezien het stijgende aantal vluchtelingen uit Oekraïne extra belangrijk is.


 • Jongeren vormen de toekomst maar toch ontbreken ze veelal in de politiek. De uitdagingen van vandaag zullen impact hebben op de huidige en toekomstige generaties. Daarom is het van belang dat het college inzet op het betrekken van jongere generaties bij het maken van beleid voor de toekomst, bijvoorbeeld door het opzetten van permanente jongerenfora (vgl. permanente burgerfora).


 • Er moet meer digitale expertise komen in de gemeenteraad en in de samenleving. Digitale weerbaarheid en toezicht op nieuwe ontwikkelingen zoals Artificial Intelligence is essentieel voor een veilige samenleving.


 • Volt onderkent het zelfstandige belang van kunst en cultuur. Daarnaast zien we de toegevoegde waarde voor de samenleving van kunst en cultuur. Volt wil ervoor zorgen dat het Rijk en het college deze uitgangspunten uitdrukkelijk erkennen en als zelfstandig uitgangspunt nemen voor beleid.


 • Amsterdam is een diverse stad. Om ervoor te zorgen dat elke Amsterdammer zich verbonden voelt met Amsterdam en met elkaar is het van belang dat de gehele raad zich inzet voor ontmoeting en dialoog. De gemeente moet zich hierbij bewust zijn van haar voorbeeldfunctie.


 • Er moet extra aandacht komen voor het bestrijden van geweld en criminaliteit in Amsterdam. Preventie moet hierbij leidend zijn.


Volt pleit voor een sociaal progressief en duurzaam college dat op een constructieve manier de samenwerking opzoekt met de gehele raad. Zowel bij het vormen van een akkoord als de uitwerking daarvan. Wij zijn met zijn allen in de raad verantwoordelijk voor het welzijn van alle Amsterdammers dus samen overleggen en samen werken is een must. Het spreekt voor zich dat er geen ruimte kan zijn voor antidemocratische partijen in het college die geen enkele bijdrage wensen te leveren aan een constructief politiek debat.


Volt is nieuw in de Amsterdamse gemeenteraad. Daarom past ons bescheidenheid. Volt heeft met twee zetels niet het mandaat gekregen van Amsterdam om mee te besturen. Volt stelt zich constructief op en kijkt er naar uit om zowel met het nieuwe college als de oppositie samen te werken. Met de gehele raad moeten wij stevig aan de slag om het vertrouwen in de politiek te herstellen. Als laatste willen wij graag benadrukken dat wij Amsterdam zien als Europese stad. Wij willen intensiever gaan samenwerken met de Europese Unie en andere Europese steden om van elkaar te leren. Europese eenheid is in deze tijd relevanter dan ooit.


Met vriendelijke groet,


Juliet Broersen & Itay Garmy

Volt Amsterdam


-English -


Dear Mr Asscher, dear Lodewijk,


Volt stands for a democratic and social Amsterdam and Europe, where everyone has equal opportunities. We stand for constructive cooperation: we would rather look for similarities than magnify the differences between parties. Only by working together can we tackle the problems of the 21st century.


In recent years, confidence in the ability of politicians to find solutions to problems has fallen to an all-time low, as a result of various events. This may help explain the historically low turnout in the municipal elections. Therefore, together with the entire city administration, we want to do everything in our power in the next four years to restore trust in politics. Only together will we be able to tackle today's major challenges such as climate change, the housing crisis, energy transition, digitalisation, refugee reception and security, as well as the virtually empty coffers of the City of Amsterdam. As an executive, as a council, as a city and as a society. This means that a basis of support must be created. Support for the policies needed to move forward and support for the difficult choices that will have to be made in the coming years in order to meet the major challenges.


For the new council, we see the following priorities:


 • Volt opts for a society in which social and political democracy complement and reinforce each other. Therefore, it is necessary to improve trust in politics. This requires that all citizens of Amsterdam can actively participate in shaping our city. Representatives of the previous municipal executive admitted that this did not go down well during the past period. This means anchoring citizen participation, ensuring that decisions are taken jointly with participating citizens (permanent citizens' forums) and stimulating citizens' initiatives.


 • At least as important is the narrowing of the gap between policy and implementation of policy. Those implementing of government policies, such as police officers, know what is going on in society. By involving implementers in the policy, we ensure that solutions are practicable and address the right problems. We also want an enforcement test for new policy proposals. It is likely that this will also contribute to a restoration of trust in politics; after all, fewer proposals will then be adopted that are hardly ever implemented because the implementation or enforcement turns out to be inadequate.


 • As Amsterdam, we are leading the way in a decisive and ambitious approach to the climate crisis. The new municipal executive committee must ensure that we continue to lead and support our climate ambitions. Given our dependence on Russian gas and the climate crisis, this is more important than ever.


 • Housing is a right. In order to deal with the housing crisis, sustainable and affordable housing must be built as quickly as possible, with the basic principle being: build affordable, keep affordable. We use the Viennese housing model as a good example.


 • Amsterdam is known as a city where you have the freedom to develop yourself. But inequality threatens that freedom. That is why the new municipal executive committee must increase equality of opportunity in education, the housing market, the labour market and in energy transition.


 • Refugees are and remain welcome in Amsterdam. Fundamental human rights must be guaranteed and, as a city, we must stand up for the rights of undocumented people. This message is even more important given the increasing number of refugees from Ukraine.


 • Young people are the future, yet they are often absent from politics. Today's challenges will have an impact on current and future generations. That is why it is important that the college commits to involving younger generations in making policies for the future, for example, by setting up permanent youth forums (cf. permanent citizens' forums).


 • There should be more digital expertise in the city council and in society. Digital resilience and monitoring of new developments such as Artificial Intelligence is essential for a safe society.


 • Volt recognises the independent importance of art and culture. We also see the added value to society of art and culture. Volt wants to ensure that the government and the board explicitly recognise these principles and take them as an independent starting point for policy.


 • Amsterdam is a diverse city. To ensure that every citizen of Amsterdam feels connected to Amsterdam and to each other, it is important that the entire council is committed to meeting and dialogue. The municipality must be aware of its example in this respect.


 • Extra attention must be paid to combating violence and crime in Amsterdam. Prevention should lead the way.


Volt advocates a socially progressive and sustainable council that seeks constructive cooperation with the entire council. Both in the formation of an agreement and in its elaboration. All of us in the council are responsible for the wellbeing of all citizens of Amsterdam, so consulting and working together is a must. It goes without saying that there can be no room for anti-democratic parties in the council that do not wish to make any contribution to a constructive political debate.


Volt is new to the Amsterdam city council. That is why modesty befits us. With two seats, Volt has not been given the mandate by Amsterdam to take part in government. Volt takes a constructive approach and looks forward to working with both the new council and the opposition. Together with the entire council, we must work hard to restore trust in politics. Finally, we would like to emphasise that we see Amsterdam as a European city. We want to cooperate more intensively with the European Union and other European cities in order to learn from each other. European unity is more relevant than ever now.


Kind regards,


Juliet Broersen & Itay Garmy

Volt Amsterdam