Dankzij jullie steun met twee zetels de Amsterdamse raad in!

18 maart 2022
-English version below-


Lieve Volters en vrienden van Volt,


Wat. Een. Fan-tás-tisch. Resultaat! We hebben twee zetels in onze Amsterdamse gemeenteraad en de komende vier jaar gaan wij daar jullie - ons - paarse geluid laten horen!


We zijn er, nu anderhalve dag na de uitslag, nog steeds een beetje beduusd van. Want what a ride.


In zeer korte tijd hebben we met elkaar en soms tegen de klippen op een complete partij- en campagneorganisatie uit de grond gestampt. Het begon aan keukentafels, aan eettafels, in huiskamers en achter schermen. We bouwden en bouwden en breidden uit. Er moesten diverse teams worden opgetuigd die allemaal een oh zo belangrijk wiel in het raderwerk werden.


Het logistiek-team dat de toestroom van flyers, posters en merchandise organiseerde. Het events-team dat voor de campagne events op touw zette en tot leven bracht. Het vrijwilligers-team dat onvermoeibaar het Volt-geluid in de stad liet horen. Het community-team dat onze nieuwe leden hartelijk bleef verwelkomen en mensen op de juiste plek zette om zich vervolgens keihard in te zetten voor de campagne. Het organiseren van onze twee campagnekantoren. De lokale kandidatencommissie die met een ijzersterke kandidatenlijst kwam. Het beleidsteam dat een beleidsprogramma en een verkiezingsprogramma schreef. Het politieke campagneteam dat een campagneplan en -strategie opstelde. PR, social media, communicatie. De website. Narratieven. Blogs. Manieren om te doneren. Debattrainingen. De debatten zelf! Filmpjes - heel veel filmpjes. Interviews op radio, en TV, in kranten en op nieuwssites. Terugkijkend is het eigenlijk ongelooflijk hoe veel werk we hebben verzet.


En dan natuurlijk nog alle kandidaten zelf. Voor de meesten van ons was het voeren van een politieke campagne helemaal nieuw en we moesten aan van alles wennen. Maar dankzij jullie inzet en steun en onze vereende krachten is het gelukt.


En nu komt de volgende stap: het allemaal waar maken, de komende vier jaar. Want er liggen grote uitdagingen - uitdagingen die voor ons de reden zijn om als Volt Amsterdam de gemeenteraad in te willen. En die uitdagingen zijn de afgelopen maand alleen maar groter, belangrijker en pregnanter geworden.


De Europese samenwerkingsgedachte wordt dezer dagen getest zoals wij dat in ons leven nog niet hebben meegemaakt. Er woedt een grote Europese oorlog zoals we die sinds 1945 niet meer gezien hebben. De gevolgen daarvan gaan ons allemaal aan, in heel Europa maar ook rechtstreeks hier in Amsterdam. Oekraïense vluchtelingen, nu al zo’n 3 miljoen, zoeken veiligheid en bescherming op andere plekken in Europa. Ook hier moet voor hen opvang worden georganiseerd. We moeten sneller, véél sneller onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen en overschakelen op groene energie.


En dat terwijl de opkomst op de verkiezingsdag historisch laag was. Uit de eerste onderzoeken komt naar voren dat dit is omdat steeds meer mensen het vertrouwen verloren hebben dat de politiek problemen kan oplossen. Juist het herstel van dat vertrouwen in een politiek die samenwerkt en mensen écht betrekt vinden wij zo essentieel.


Meer dan ooit is een politiek van internationale samenwerking op alle niveaus - lokaal, regionaal, nationaal en internationaal - keihard nodig, op een manier die alle Amsterdammers betrekt. De essentie van Volt. En natuurlijk gaan we die uitdaging niet alleen aan. Dat doen we met de overige achttien raadsleden die in de negen andere steden zijn verkozen, met onze Kamerfractie en met alle Volters in Europa. Want meer dan ooit is samenwerking nodig.


Donderdag worden wij, Juliet en Itay, benoemd. De komende tijd gaan we druk aan de slag met de volgende stappen.


We willen jullie ontzettend bedanken voor jullie inzet, jullie steun, jullie hulp, jullie vertrouwen en natuurlijk je stem!


En dit is pas het begin. We kijken er naar uit om samen met jullie verder te bouwen aan Volt Amsterdam. Jullie horen van ons!


Juliet Broersen, Itay Garmy

Lisa Lemmen, Tim Snoeken | Campagne-leads

Kathelijn Voets, Diederick Levi, Emma Hameleers en Rein Sevenstern | City-leads

-English -


Dear Volters and friends of Volt,


What a great result! We have two seats on the Amsterdam city council and in the next four years we are going to let your purple sound – and ours – be heard there!


A day and a half after the result, we are still a little perplexed. What a rollercoaster.


In a very short time, we have worked together, sometimes against the odds, to create an entire party and campaign organisation. It began at kitchen tables, at dinner tables, in living rooms and behind the scenes. We built and built and expanded. Various teams had to be set up, each of which became an important cog in the wheel.


The logistics team that organised the supply of flyers, posters and merchandise. The events team that organised and brought to life the campaign events. The volunteer team that tirelessly spread the Volt word across the city. The community team that warmly welcomed our new members and put people in the right place to then make them work their asses off for the campaign. The organisation of our two campaign offices. The local candidates’ committee that came up with a cast-iron list of candidates. The policy team that wrote a policy programme and an election programme. The political campaign team that drew up a campaign plan and strategy. PR, social media, communication. The website. Narratives. Blogs. Ways to donate. Debate training. The debates themselves! Movies - lots of movies. Interviews on radio and TV, in newspapers and on news sites. Looking back, it is actually incredible how much work we have done.


And then, of course, all the candidates themselves. For most of us, political campaigning was completely new and we had to get used to everything. But thanks to your commitment and support and our combined efforts, we succeeded.


Now comes the next step: to make it all happen, in the next four years. For there are great challenges ahead - challenges that are the reason Volt Amsterdam wants to join the city council. And these challenges have only become bigger, more important and more pressing in the past month.


The idea of European cooperation is being tested like never before in our lives. A great European war is raging, the like of which has not been seen since 1945. The consequences affect us all, throughout Europe but also directly here in Amsterdam. Ukrainian refugees, already some three million, are seeking safety and protection elsewhere in Europe. Here, too, we need to help organise a place for them. We must stop being dependent on fossil fuels and switch to green energy much more quickly.


And this while the turnout on election day was historically low. The first surveys show that more and more people have lost confidence that politics can solve problems. It is precisely restoring this trust in politics that we find so essential.


More than ever, a policy of international cooperation at all levels - local, regional, national and international - is desperately needed, in a way that involves all Amsterdammers. That is the essence of Volt. And of course we are not taking on this challenge alone. We do so together with the other eighteen council members who have been elected in the nine other cities, with our parliamentary group and with all the Volters in Europe. Because, more than ever, we need cooperation.


On Thursday, we, Juliet and Itay, will be sworn in. In the coming period, we will be working hard on the next steps.


We would like to thank you very much for your commitment, your support, your help, your trust and of course your vote!


And this is only the beginning. We look forward to working with you to build on Volt Amsterdam. You will hear from us!


Juliet Broersen, Itay Garmy

Lisa Lemmen, Tim Snoeken - campaign leads

Kathelijn Voets, Diederick Levi, Emma Hameleers and Rein Sevenstern - city leads