Volt Amsterdam: een jaar in de raad

Volt Amsterdam: one year in the City Council

--- English Below ---


Inmiddels is het alweer een jaar geleden dat we werden geïnstalleerd in de Amsterdamse gemeenteraad. We hebben het afgelopen jaar niet stilgezeten. Als raadslid kun je van alles doen om Amsterdam beter te maken. Aan het begin van onze raadsperiode schreven we een brief aan de verkenner (Lodewijk Asscher, degene die hielp bij het formeren van een college na de verkiezingen), met daarin onze boodschap over hoe wij Amsterdam beter willen maken en wat voor ons prioriteit heeft. Zo spraken we onder andere over het belang van goede inspraakmogelijkheden voor Amsterdammers, over de nut en noodzaak van digitale expertise en over ambitieuze klimaatdoelen. 


Het afgelopen jaar hebben wij door middel van onder andere bijdragen in debatten, moties en initiatiefvoorstellen werk gemaakt van deze doelen. In deze blog lichten we een greep uit onze resultaten toe.


Democratisering & transparantie

Wij vinden dat Amsterdammers genoeg mogelijkheden moeten hebben om mee te kunnen beslissen over wat er in hun stad gebeurt. De gemeente moet werk maken van échte inspraak en participatie. Goede participatie begint met het vertrouwen vanuit de gemeente in de Amsterdammer, en dat draagt weer bij aan het vertrouwen in de politiek.


Om dit meteen in de praktijk te brengen, hebben we een nieuwe manier voor gesprek tussen bewoners en politici geïntroduceerd. Eind maart organiseerden we een “tafeltjesavond” in het stadhuis, waarbij Amsterdammers en politici met elkaar in gesprek konden gaan over windturbines. Deelnemers kregen zo meer tijd om hun het gesprek te voeren dan via de gebruikelijke manieren van inspraak, terwijl politici de kans hadden om met veel verschillende mensen en organisaties in gesprek te gaan. 


Ook hebben we ons ingezet om bestaande manieren van inspraak te verbeteren. Bij participatie is het bijvoorbeeld belangrijk dat het van tevoren duidelijk is wat er met de adviezen en inspraak van bewoners gedaan kan en zal worden. Is dat niet goed van tevoren afgesproken, dan kan dit leiden tot teleurstelling en wantrouwen in de overheid. Dankzij onze motie zorgt Amsterdam er vanaf nu voor dat de stadsdeelpanels een duidelijk mandaat krijgen. Zo weten de Amsterdammers die deelnemen aan de panels wat er wel en niet met hun adviezen kan gebeuren, en kan het stadsbestuur niet achteraf nog adviezen opzij schuiven. Zo zijn de spelregels van tevoren voor iedereen duidelijk. 


Betrouwbare, bereikbare en transparante gemeente

Ten slotte is naast inspraakmogelijkheden ook een betrouwbare en transparante overheid belangrijk in een goed werkende democratie. Voor veel mensen is de (lokale) overheid nog te ver weg en ingewikkeld. We zetten ons in voor een toegankelijke overheid, onder andere via onze motie om de begroting voortaan beter leesbaar te maken. Daarnaast werken we aan transparantie. Zo willen we dat er een transparantieregister komt waarin het zichtbaar is met welke organisaties en personen wethouders spreken. Helaas is onze motie verworpen, maar we zullen ons hiervoor blijven inzetten. Tot slot proberen we ervoor te zorgen dat Amsterdam beter inzichtelijk maakt wat het effect is van de programma’s die de gemeente uitvoert. Alleen wanneer we weten wat investeringen teweegbrengen, kunnen we beoordelen of het noodzakelijk is dat we onze programma’s aanpassen. Dankzij onze motie zal dit beter in kaart worden gebracht. Digitalisering

Ook digitalisering is een belangrijk thema voor ons. De dienstverlening van de gemeente is steeds meer digitaal. Digitalisering biedt veel mooie kansen, maar brengt ook risico’s met zich mee. We maken werk van digitale inclusie, want lang niet iedereen kan op dit moment meekomen in de digitale wereld. Dit doen we bijvoorbeeld door werkbezoeken te brengen aan initiatieven als Cybersoek, en het college aan te sporen dit soort initiatieven te ondersteunen en stimuleren. Ook zetten we in op een veilige digitale stad. Zo hebben we ons laten horen over de cloudstrategie van de gemeente en hebben we ons hard gemaakt voor een TikTok verbod op de telefoons van ambtenaren. Daarnaast krijgen ethische hackers dankzij ons initiatief straks een cadeau als het ze lukt een lek te vinden bij de digitale diensten van de gemeente. 


Duurzaamheid

Een thema dat in Amsterdam en ook bij onze fractie hoog op de agenda staat, is duurzaamheid. In het kader van het realiseren van een duurzame stad hebben we ons onder andere ingezet voor het tegengaan van lichtvervuiling. Lichtvervuiling heeft namelijk niet alleen slechte gevolgen op mensen, dieren en de natuur, maar zorgt ook voor onnodige energieverspilling. Dankzij onze motie onderzoekt de gemeente nu hoe pandeigenaren gedwongen kunnen worden hun lichten na sluitingstijd te doven. Met een andere motie hebben we ervoor gezorgd dat de gratis schoollunches vegetarisch worden. Tot slot hebben we ons onlangs uitgesproken tegen de aanwezigheid van vervuilende bedrijven als Shell en Tata Steel in de Amsterdam Economic Board. Met onze motie willen we zorgen dat bedrijven die lid zijn van de board zich voortaan moeten houden aan klimaatdoelstellingen uit het klimaatakkoord. 


Toekomstige generaties

Volt zet zich in voor toekomstbestendig beleid. Dit betekent dat we ons altijd afvragen of de gemeente rekening houdt met toekomstige generaties en geen problemen vooruit schuift. Zo willen wij een Amsterdamse generatietoets, waarbij beleid wordt getest op effecten voor de toekomst en toekomstige generaties. Met onze motie hebben we hiervoor de eerste stap gezet. 


Daarnaast hebben we ons hard gemaakt voor onze jongeren in de stad. We blijven hameren op eerlijke behandeling van studenten in de energie toeslagregeling en hebben verschillende moties ingediend om huisvesting voor jongeren en studenten in de stad te verbeteren. Bijvoorbeeld een motie om hospitaverhuur te stimuleren en een motie die het college opdraagt met een concreet plan te komen om in Amsterdam invulling te geven aan het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting. 


Europa

Het unieke aan Volt is natuurlijk dat wij een pan-Europese partij zijn. Wij denken Europees, maar doen lokaal! Hiermee brengen wij de Europese dimensie naar Amsterdam. Dat doen we ten eerste door scherp te zijn op welke Europese subsidies Amsterdam mogelijk gebruik van kan maken, en bij welke Europese projecten Amsterdam zich aan zou kunnen sluiten. Zo gaat het college dankzij onze motie een plan opstellen om zich vanaf volgend jaar aan te sluiten bij de Europese mobiliteitsweek. Ook kijken wij altijd naar best practices. Hoe hebben andere steden een probleem aangepakt en kunnen we daarvan leren? Zo zorgen we dat we als Amsterdam niet onnodig het wiel zelf uit proberen te vinden. 


Ten slotte brengen we Amsterdam en Europa samen met ons initiatiefvoorstel voor de viering van het Verdrag van Amsterdam, dat 25 jaar geleden in onze hoofdstad werd getekend. 


Tot slot

Dit was een klein overzicht van waar we in de raad mee bezig zijn geweest. De komende drie jaar zullen we ons werk voortzetten en meer mooie resultaten voor Amsterdam bereiken. 


Als je op de hoogte wilt blijven van wat wij de aankomende periode gaan doen en hopen te bereiken, volg ons dan via sociale media of neem contact met ons op! 


Juliet Broersen

Itay Garmy

--- English ---


It has now been one year since we were installed in the Amsterdam City Council. We have not been idle in the past year. As a council member you can do all kinds of things to make Amsterdam better. At the beginning of our council term, we wrote a letter to Lodewijk Asscher, the person who helped form a college (the city government) after the elections. The letter included our message about how we want to make Amsterdam better and what we will be focussing on most in the coming years. Among other things, we talked about the importance of good participation opportunities for Amsterdam residents, the usefulness and necessity of digital expertise and ambitious climate goals. 


In the past year we have worked towards these goals through contributions in debates, motions and proposals. In this blog, we further discuss some of our results.


Democratization & transparency

We believe that citizens of Amsterdam should have enough opportunities to participate in deciding what happens in their city. The municipality must work towards real participation. Good participation begins with the municipality's trust in the people of Amsterdam, which in turn contributes to trust in politics.


To put this into practice immediately, we introduced a new way for residents and politicians to talk. In late March, we organized a "table night" at the City Hall, where Amsterdam residents and politicians could discuss wind turbines. In this way, participants got more time than via the usual ways of participation to speak to politicians, while politicians had the chance to engage with many different people and organizations. 


We also worked to improve existing ways of participation. In participation it is, amongst other things, important that it is clear what can and will be done with the advice and participation of residents in advance. If this is not properly agreed on in advance, it can lead to disappointment and distrust in the government. Thanks to our motion, from now on Amsterdam will ensure that the district panels are given a clear mandate. This way, the Amsterdam residents who participate in the panels know what will and will not happen with their advice, and the city council cannot push aside advice afterwards. In this way, the rules of the game are clear to everyone in advance. 


Reliable, accessible and transparent municipality

Finally, besides participation opportunities, a reliable and transparent government is also important in a functioning democracy. For many people, the (local) government is still too distant and complicated. We are committed to realizing an accessible government, for example through our motion to make the budgetplan more readable from now on. In addition, we are working on transparency. For example, we want a transparency register that displays which organizations and individuals aldermen speak to. Unfortunately, our motion to implement this was rejected, but we will continue to work towards this goal. Finally, we are trying to ensure that Amsterdam provides better insight into the effect of the programs that the municipality carries out. Only when we know what investments bring about, can we assess whether it is necessary to adjust our programs. Thanks to our motion, insight in this will be improved.


Digitalization

Digitalization is also an important issue for us. The municipality's services are increasingly digital. Digitalization offers many great opportunities, but also brings risks. We are working on digital inclusion, because not everyone can keep up in the digital world. We do this, for example, by paying visits to initiatives such as Cybersoek, and urging the college to support and stimulate such initiatives. We are also committed to a safe digital city. For example, we made ourselves heard about the municipality's cloud strategy and pushed for a TikTok ban on civil servants' phones. In addition, thanks to our initiative, ethical hackers will soon receive a gift if they manage to find a leak in the municipality's digital services. 


Sustainability

A topic that is high on the agenda in Amsterdam and also in our faction is sustainability. In the context of realizing a sustainable city, one of our efforts has been to combat light pollution. This is because light pollution not only has a bad effect on people, animals and nature, but also causes unnecessary waste of energy. Thanks to our motion, the municipality is now investigating how property owners can be forced to turn off their lights after closing time. With another motion, we ensured that free school lunches become vegetarian. Finally, we recently spoke out against the presence of polluting companies like Shell and Tata Steel in the Amsterdam Economic Board. With our motion we want to make sure that companies that are members of the board will have to adhere to climate goals from the climate agreement from now on. 


Future generations

Volt is committed to future-proof policies. This means that we always ask ourselves whether the municipality takes future generations into account and does not push problems to the future. We therefore want an Amsterdam generation test, in which policy is tested for effects on the future and future generations. With our motion, we took the first step towards this. 


In addition, we fought hard for our young people in the city. We continue to insist on fair treatment of students in the energy allowance scheme and have submitted several motions to improve housing for youth and students in the city. For example, a motion to encourage ‘hospita rental’ and a motion instructing the college to come up with a concrete plan to implement the National Student Housing Action Plan in Amsterdam. 


Europe

What is unique about Volt, of course, is that we are a pan-European party. We think European, but act local! This is how we bring the European dimension to Amsterdam. Firstly, we do this by being keen on which European subsidies Amsterdam can possibly make use of, and which European projects Amsterdam could join. For example, thanks to our motion, the college is going to draw up a plan to join the European Mobility Week starting next year. We also always look at best practices. How have other cities tackled a problem and what can we learn from this? This way we ensure that we as Amsterdam are not unnecessarily trying to reinvent the wheel ourselves. 


Finally, we bring Amsterdam and Europe together with our proposal for the celebration of the Treaty of Amsterdam, which was signed in our capital 25 years ago. 


In conclusion

This was a small overview of what we have been working on in the council. Over the next three years we will continue our work and achieve more great results for Amsterdam. 


If you want to stay up to date on what we will be doing and hope to achieve in the upcoming period, follow us on social media or contact us!


Juliet Broersen

Itay Garmy