Erotisch Centrum - Commissie Bijdrage

Hieronder kan je zowel de video van de bijdrage van Itay tijdens de Commissie Algemene Zaken vinden, als de uitgeschreven tekst.


Below you can find both the video of Itay's speech during the Committee, and the written text.

Itay_VolledigeBijdrage_ErotischCentrum.webm

Buiten is het protest van de sekswerkers gaande, tijdens Itay's bijdrage wordt dit ineens heel luid, waardoor hij lacht.


Outside the sex workers protest is happening, during Itay's speech this suddenly becomes very loud, causing him to laugh.

--English below--

Dank voorzitter.

Voorzitter, zoals wij allemaal hebben kunnen zien, maakt de eventuele komst van een erotisch centrum veel los. De afgelopen dagen hebben velen van ons hier honderden mails gehad met een luid en duidelijk geluid. Zelf woon ik op steenworp afstand van de mogelijke locaties in Amsterdam Zuid. De afgelopen dagen ben ik daarom in gesprek gegaan met een aantal buurtbewoners om te kijken hoe zij er in staan. Er worden terechte zorgen gedeeld en het is daarom ook goed dat ze de komende tijd de kans krijgen om zich uit te spreken. 


Een van de dingen die mij wel opviel is dat er soms uitermate naar en respectloos wordt gesproken over sekswerkers en ook over en met de politici die de beslissingen hierover moeten nemen. Ik wil daarom ook beginnen met een oproep. Namelijk dat wij elkaar allemaal respectvol moeten behandelen ongeacht wat onze mening is in deze discussie en hoe passievol wij ook zijn over het onderwerp. Ik hoop dat we de verdere dialoog over het onderwerp op een respectvolle manier kunnen blijven voeren met de raad, de bewoners en de sekswerkers. Daarbij wil ik ook expliciet benadrukken dat sekswerkers gewoon mensen zijn zoals u en ik, en ze in niemands verdom hoekje horen. 


Dan over op de inhoud. Wij moeten reageren op een stuk over drie mogelijke locaties voor een erotisch centrum. Het onderzoek ziet er wat ons betreft helder uit. De drie doelstellingen van het centrum zijn ook helder: het verbeteren van de positie van sekswerkers, het tegengaan van ondermijning en het verminderen van overlast door drukte in het Wallengebied. 


Wij onderschrijven deze doelstellingen en wij steunen ook de uitgangspunten zoals dat het totale aantal vergunde sekswerkplekken in de stad niet minder mag worden en dat sekswerkers zoveel als mogelijk in het vergunde circuit terecht moeten komen. Alleen wij zetten wel grote vraagtekens of de doelen met de huidige plannen behaald worden. Wij zijn met name sceptisch hoe de komst van een erotisch centrum de toerismedruk op de stad kan verlagen en wij maken ons zorgen over de onduidelijkheden rondom de impact van het centrum in een buurt. 


(Itay lacht omdat het protest van de sekswerkers met muziek duidelijk te horen is in de commissiezaal.)


In het verleden zijn er vaker ramen gesloten in het stadscentrum. De drukte is daarbij niet afgenomen. Er wordt duidelijk aangegeven dat het centrum geen toeristische trekpleister moet worden maar tegelijkertijd wordt er ook aangegeven dat het centrum duizenden bezoekers per week moet aantrekken. Hoe rijmt dat met elkaar? Op welke bezoeker richt het centrum zich dan precies en hoe voorkom je dat je de drukte niet verplaatst van de ene naar de andere plek en hoe weten we of een bezoeker aan het centrum niet alsnog ook naar het Wallen gebied gaat? Verder zijn wij ook benieuwd hoe de burgemeester kijkt naar de zorgen van de sekswerkers over mogelijk gebrek aan veiligheid en het eventueel gedwongen verlaten van hun werkplek. 


Dan heb ik nog een aantal vragen over het vervolgproces. Het college gaat nu verder gesprek in met de betreffende stadsdelen en met betrokkenen zoals de sekswerkers. In hoeverre zal hun advies en mening meegewogen worden in de uiteindelijke keuze voor een locatie?


Wat als elke buurt de locatie afwijst en als sekswerkers niet willen verplaatsen, wat gaat er dan gebeuren? Zullen we dan een alternatief moeten bedenken voor het centrum of gaan wij daar hoe dan ook mee door? En komen er dan alsnog nieuwe gebieden aan bod of blijven wij dan bij de huidige locaties?


Eén van de redenen waarom ik vraag naar het vervolgproces, is omdat ik uit gesprekken die ik met bewoners voer, merk dat dit voor hen niet altijd duidelijk is. Ze weten niet of hun inspraak meegewogen wordt en hebben daarom ook weinig of geen vertrouwen in het proces. Het is aan ons en aan de gemeente om deze zorgen zoveel als mogelijk weg te nemen. De twee bijeenkomsten met de burgemeester waren hier een goede eerste stap voor. Gaat het college, wellicht ook mede op basis van deze avonden, haar informatieverstrekking en proces eventueel nog aanpassen? 


Interruptie PvdA (zie beneden)


Blijkt uit deze bijeenkomsten bijvoorbeeld dat een bepaalde zorg erg onder bewoners leeft en zouden we die zorg kunnen verminderen door aanvullende bijeenkomsten te organiseren? 


Om af te ronden.

Onze fractie kijkt uit naar de adviezen van de stadsdelen en de uitkomsten van de verdere gesprekken die zullen plaatsvinden met alle betrokkenen. Momenteel zijn wij er echter niet van overtuigd dat het centrum de beoogde doelen kan behalen.


Tot zover.

--English--

Thank you chairman,

Chairman, as we have all seen, the possible arrival of an erotic center is stirring up a lot of controversy. Over the past few days, many of us here have had hundreds of emails with a clear intent. I myself live a stone's throw from the possible locations in Amsterdam South. Therefore, over the past few days I have been talking to a number of local residents to see how they feel about it. There are legitimate concerns being shared and it is therefore good that they will have the opportunity to speak out in the coming period. 


One of the things I noticed is that there is some extremely nasty and disrespectful talk about sex workers, and also about and with the politicians who have to make the decisions about this. I would therefore also like to start with an appeal. Namely that we should all treat each other respectfully no matter what our opinion is in this discussion and no matter how passionate we are about the subject. I hope we can continue to have a respectful dialogue with the council, residents and sex workers. In doing so, I also want to explicitly emphasize that sex workers are just people like you and me, and they don't belong in anyone's doghouse. 


Moving on to the content. We have to respond to a piece about three possible locations for an erotic center. The study looks clear as far as we are concerned. The three objectives of the center are also clear: improving the position of sex workers, combating undermining, and reducing nuisance from crowds in the Red Light District. 


We endorse these objectives and we also support the principles, such as that the total number of licensed sex workplaces in the city should not decrease and that sex workers should enter the licensed circuit as much as possible. However, we do have serious doubts about whether the current plans will achieve these goals. In particular, we are skeptical about how the arrival of an erotic center can reduce the tourist pressure on the city and we are concerned about the ambiguities surrounding the impact of the center in a neighborhood.


(Itay laughs because the noise of the sex workers protest outside becomes very loud.)


In the past, windows have been closed more often. The crowds have not decreased in the process. It is clearly stated that the center should not become a tourist attraction but at the same time it is stated that the center should attract thousands of visitors per week. How does that square with each other? Which visitor does the center target exactly and how do you prevent the crowd from moving from one place to another, and how do we know if a visitor to the center does not also go to the Red Light District? Furthermore, we are also curious how the mayor looks at the concerns of sex workers about possible lack of safety and possible forced abandonment of their workplace. 


Then I have some questions about the follow-up process. The college is now entering further discussions with the relevant city districts and with stakeholders such as the sex workers. To what extent will their advice and opinion be considered in the final choice of location?


What if every neighborhood rejects the location and if sex workers don't want to move, what will happen then? Will we then have to come up with an alternative to the center or will we continue with it either way? And then will new areas come up or will we stick with the current locations?


One of the reasons I ask about the follow-up process is because I find from conversations I have with residents that this is not always clear to them. They don't know if their input is taken into account and therefore have little or no confidence in the process. It is up to us and the municipality to address these concerns as much as possible. The two meetings with the mayor were a good first step towards this. Will the college, perhaps partly on the basis of these evenings, adjust its provision of information and process if necessary?


Interruption by PvdA (see below)


For example, do these meetings show that a certain concern is very much among residents and could we alleviate that concern by holding additional meetings? 


To conclude.

Our group looks forward to the opinions of the city councils and the results of the further discussions that will take place with all stakeholders. At present, however, we are not convinced that the erotic center can achieve its intended goals.


Thus far.

Interruptie van Lian Heinhuis (PvdA)

Interruption by Lian Heinhuis (PvdA)

Samengevat

Vraag: Zou Volt voor het erotisch centrum hebben gestemd als zij vorige raadsperiode in de raad waren geweest?

Antwoord: Wij zien niet hoe de huidige doelen met het erotisch centrum behaald zullen worden, dus nee waarschijnlijk niet.


Summarized

Question: Would Volt have voted for the erotic center if they had been on the council last council term?

Answer: We don't see how the current goals will be met with the erotic center, so no probably not.