Europese Treinverbindingen Schriftelijke vragen

--English below--

Raadsleden kunnen verschillende raadsinstrumenten gebruiken om iets onder de aandacht van het college te brengen. Een voorbeeld hiervan zijn de schriftelijke vragen. Het doel van schriftelijke vragen is om duidelijkheid te krijgen van het college over een bepaald onderwerp. Wanneer de vragen zijn beantwoord kunnen deze worden geagendeerd voor een commissie of de raad. 

Onderwerp

Schriftelijke vragen van het lid Garmy inzake Pilot Europese Commissie internationale treinen

Aan het college van burgemeester en wethouders

Toelichting:

Op 31 januari 2023 kondigde de Europese Commissie aan dat het tien projecten zal ondersteunen die een impuls geven aan grensoverstijgende treinverbindingen. Eén van deze projecten is een nieuwe nachttrein tussen Amsterdam en Barcelona, die naar verwachting vanaf 2025 zal rijden. Ook ondersteunt de commissie het initiatief om een extra dienstregeling toe te voegen aan de verbinding tussen Amsterdam en Londen. 


De steun van de commissie is welkom, omdat het Europese spoor nu nog onderhevig is aan nationale regelgeving, spoorbeheerder en toezichthouders. De Commissie gaat de initiatiefnemers adviseren, meezoeken naar geldschieters en eventueel bemiddelen met overheden en spoorbeheerders. 


Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van Volt, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:Treinreizen zijn vaak duurder dan vliegreizen, soms lastig te boeken en het wegnemen van drempels kan bijdragen aan het verhogen van het gebruik.


Er zijn vele ontwikkelingen gaande in Amsterdam rond infrastructuur. Uiteindelijk moeten bijvoorbeeld de internationale treinen op Zuid komen. Daarnaast zal het aantal treinreizigers dat gaat reizen via Amsterdam Centraal ook gaan groeien. Voor Volt is het belangrijk dat wij een goede langetermijnvisie ontwikkelen om onnodige investeringen te voorkomen.--English--

Council members can use several instruments to bring something to the attention of the executive coalition of the city. An example of this is written questions. The purpose of written question is to gain clarity from the exectutive coalition on a certain topic. When the questions are answered, a councilmember can put these on the agenda to be discussed in a committee or council meeting.

Subject

Written questions by the member Garmy regarding Pilot European Commission international trains

To the executive council and mayor,

Explanation:

On January 31st 2023, the European Commission announced that it will support ten projects that give an impulse to cross-border train connections. One of these projects is a new night train between Amsterdam and Barcelona, which is expected to be functional in 2025. The Commission also supports the initiatieve to add an extra service to the connection between Amsterdam and London.


The support of the Commission is welcome because the European rail system is currently still subject to national rules, railway manager and supervisors. The Commission is going to advise the intitiatives, aid the search for donors and possibly mediate between governments and railway managers. 


Given the foregoing the signed suggests, on behalf of the Volt fractie, on grounds of article 84 of the Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, the following written questions: Traintravel is often more expensive than plane travel, it's sometimes difficult to book and taking away barriers could contribute to increasing its use. 


There are many developments ongoing in Amsterdam surrounding infrastructure. Eventually international trains will have to come to, for example, Station Zuid. Additionally, the amount of train travellers passing through Amsterdam Central will increase. Volt think it is important to develop a long-term vision to prevent unnecessary investments.