Energietoeslag voor studenten -

Commissie bijdrage

De rechter heeft bepaald dat Amsterdam studenten ten onrechte als hele groep uitsluit voor energietoeslag. Wat Volt betreft zouden studenten ook energietoeslag moeten krijgen. De regering geeft gemeenten hier geen geld voor. Volt vindt dat de gemeente haar verantwoordelijkheid moet nemen. 


Hieronder kan je zowel de video als de uitgeschreven tekst zien van de bijdrage van Merle zien. Benieuwd naar het volledige debat? Bezoek de raadsinformatiewebsite van de gemeente. 

The court ruled that Amsterdam wrongly excludes students as a whole group for energy allowance. As far as Volt is concerned, students should also receive energy allowance. The government does not give municipalities money for this. Volt thinks the municipality should take its responsibility.Below you can find both the video and written text of Merle's speech during the Committee Education, Healthcare & Poverty Alleviation. Would you like to see the entire debate? Check the website of the municipal council


--English below--

Voorzitter,


Nu er een oordeel van de rechtbank voor ons ligt en Amsterdam hier inmiddels officieel op heeft gereageerd, willen wij de energietoeslag voor studenten graag toch nog eens onder de aandacht brengen in deze commissie. 


Ik wil ook vandaag weer de disclaimer toevoegen dat wij begrip hebben voor de moeilijke positie waar de wethouder zich in bevindt. Er is hier sprake van falend Rijksbeleid dat bij de gemeente over de schutting wordt gegooid. Falend rijksbeleid dat wij dan ook het liefst in Den Haag zelf opgelost hadden gezien. In de Tweede Kamer heeft Volt meerdere pogingen gedaan de toeslag ook voor studenten beschikbaar te stellen, onder andere via een motie met GroenLinks en de PvdA. Tot nu toe helaas zonder resultaat.


Maar falend rijksbeleid of niet, feit blijft dat gemeenten de uitvoerders van het beleid zijn. Feit blijft ook dat veel Amsterdamse studenten de rekeningen niet of alleen met grote moeite kunnen betalen, al maanden in de kou wonen en in sommige gevallen de schimmel op hun muren hebben staan. Hoe krom het rijksbeleid ook is, we moeten er als gemeente alles aan doen om onze uitvoering zo goed mogelijk op orde te hebben zodat Amsterdammers hier niet de dupe van worden. 


Vandaag wil ik drie punten aankaarten te weten de toon, de nieuwe criteria en de herziening van casussen. 


De toon

Om te beginnen met de toon. Ik ben geschrokken van de manier waarop de gemeente zich in de rechtszaak heeft verweerd. Ik citeer letterlijk uit het vonnis van de Rechtbank: “Voor studenten bestaat de mogelijkheid om een beroep te doen op hun ouders, een hogere lening aan te gaan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs of erbij te gaan werken.” 


Waarom is de gemeente niet gebleven bij argumentatie van het rijk, namelijk de diverse woonsituaties van studenten? Waarom zijn deze stellingen erbij gehaald, waaruit een totaal gebrek aan begrip en compassie voor studenten blijkt? Ik begrijp dat de gemeente wijst naar het Rijk, maar laten we in dit wijzen wel naast onze studenten blijven staan, met hen in gesprek blijven, begrip blijven tonen voor hun situatie en al helemaal niet zeggen dat ze maar bij familieleden aan moeten kloppen of er meer bij moeten werken. Veel studenten werken namelijk gewoon al naast hun studie en ook lang niet iedereen kan bij familie aankloppen, nog los van de vraag of je überhaupt moet willen dat studenten bij hun ouders moeten aankloppen om hun verwarming aan te kunnen zetten. 


De criteria

Mijn tweede punt, de nieuwe criteria: alleen studenten met een energiecontract op naam krijgen de toeslag alsnog. Dit was geen vereiste voor niet-studenten. En dat is waar het schuurt. Er zijn heel veel studenten die niet een eigen energiecontract hebben, maar die hun huurprijs wel omhoog hebben zien gaan door de gestegen kosten. Studenten die in het ACTA gebouw wonen betalen bijvoorbeeld 160 euro per maand extra vanwege de gestegen prijzen. Dit is bijna 2000 euro per jaar. Waar ieder ander die voldoet aan de inkomensgrenzen in deze situatie gewoon energietoeslag kan krijgen, geldt dat voor deze studenten niet. Dit lijkt mij wederom ongelijke behandeling van vergelijkbare gevallen en ik voorzie dan ook opnieuw rechtszaken. Ik wil de wethouder graag vragen waarom de gemeente denkt dat deze nieuwe regeling wel stand zal houden voor de rechter.


De bezwaarprocedure

Ten derde een punt over de bezwaarprocedure. De gemeente gaat enkel aanvragen beoordelen van studenten die een bezwaar hebben ingediend. Dit vind ik zeer zorgelijk. Hiermee geven we als gemeente namelijk het signaal af dat je altijd maar bezwaar in moet dienen. Doe je dat niet, dan val je sowieso buiten de boot. Als we echt willen dat mensen weer vertrouwen krijgen in de overheid is dit het laatste wat we moeten doen. Maar nog opvallender hieraan is het volgende. Studenten kónden niet eens bezwaar indienen. Hier heb ik al in de commissievergadering van 28 september een punt van gemaakt. Zodra je aanvinkte student te zijn, kon je het formulier niet verder invullen. Studenten die dit probeerden te omzeilen door het formulier alsnog in te vullen en bij het opmerkingenveld te schrijven dat ze student waren, kregen een email van de gemeente. Hierin stond letterlijk dat studenten, en ik citeer, “geen energietoeslag kunnen aanvragen en ook niet in bezwaar kunnen gaan”. Met andere woorden: studenten konden geen bezwaar aantekenen, maar nu worden alleen de zaken van de studenten die bezwaar aan hebben getekend opnieuw beoordeeld. Een creatieve en hoogst opmerkelijke cirkelredenering. Kan de wethouder hierop reflecteren? 


Als laatste wil ik vragen welk contact hier nu met het rijk over bestaat. Want, zoals ik in het begin van mijn betoog al aangaf, daar ligt de oorsprong van het probleem en idealiter ook de oplossing. Is de wethouder nog vaak met het Rijk en andere gemeenten die met dezelfde problematiek worstelen in gesprek en hoe verloopt dit contact? 


Dank voorzitter.

--English--

Chairperson,


Now that we have a court ruling before us and Amsterdam has officially responded to it, we would like to once again bring the energy allowance for students to the attention of this committee. 


I would like to add again today the disclaimer that we understand the difficult position the alderman finds herself in. This is a case of failing national policy being thrown over the fence at the municipality. A failing national policy which we would have preferred to see resolved in The Hague itself. In the Dutch Parliament, Volt has made several attempts to make the supplement available to students, including a motion with GroenLinks and the PvdA. So far, unfortunately, without result.


But failed government policy or not, the fact remains that municipalities are the implementers of the policy. The fact also remains that many Amsterdam students cannot pay the bills or can only pay with great difficulty, have been living in the cold for months and in some cases have mold on their walls. However crooked the national policy is, we as a municipality must do everything we can to get our implementation in order as much as possible so that Amsterdammers do not suffer. 


Today I would like to raise three points, namely the tone, the new criteria and the review of cases. 


The tone

To start with the tone. I am shocked by the way the municipality defended itself in the lawsuit. I quote verbatim from the court's ruling, "For students, there is the option of appealing to their parents, taking out a higher loan from the Department of Education, or working alongside it." 


Why did the municipality not stick to arguments of the national government, namely the diverse living situations of students? Why were these statements brought in, showing a total lack of understanding and compassion for students? I understand that the municipality is pointing at the State, but in this pointing, let's continue to stand beside our students, continue to talk to them, continue to show understanding for their situation, and certainly not tell them that they should just turn to family members or work more. After all, many students already work alongside their studies and not everyone can turn to their families, quite apart from the question of whether you want students to have to turn to their parents to turn on their heating. 


The new criteria

My second point, the new criteria: only students with an energy contract in their name will still receive the allowance. This was not a requirement for non-students. And that's where it chafes. There are a lot of students who do not have their own energy contract, but who have seen their rent go up because of increased costs. For example, students who live in the ACTA building pay an additional 160 euros per month because of increased prices. This is almost 2,000 euros a year. Whereas everyone else who meets the income limits in this situation can just get energy allowance, this does not apply to these students. Once again, this seems to me to be unequal treatment of similar cases and I anticipate further lawsuits. I would like to ask the alderman why the municipality thinks that this new regulation will hold up in court.


The objection procedure

Third, a point about the objection procedure. The municipality is only going to review applications from students who have filed an objection. I find this very worrying. This is because it sends the message as a municipality that you should always just file an objection. If you don't, you are out of the picture anyway. If we really want people to regain confidence in the government, this is the last thing we should do. But even more striking about this is the following. Students could not even object. I already made a point of this at the September 28 committee meeting. As soon as you checked the box to be a student, you could not fill out the form any further. Students who tried to get around this by still filling out the form and writing in the comments field that they were students received an email from the municipality. This literally stated that students could not, and I quote, "apply for an energy allowance, nor could they object." In other words, students could not object, but now only the cases of students who objected are being reviewed. A creative and highly remarkable circular reasoning. Can the alderman reflect on this? 


Finally, I would like to ask what contact there is now with the national government about this. Because, as I indicated at the beginning of my speech, that is where the origin of the problem and ideally the solution lies. Is the alderman still often in conversation with the state and other municipalities struggling with the same issue, and how is this contact going? 


Thank you Chairperson.