Volt Amsterdam Congres

Donderdag 23 februari, 19:00-22:00Mansvelt | Huis van de Wijk in Bos & Lommer

-English Below-

Op donderdag 23 februari 2023 vindt het volgende Volt Amsterdam Congres plaats van 19.00 tot 21.00u bij Mansvelt | Huis van de Wijk in Bos & Lommer ( Karel Doormanstraat 125). Inloop is tussen 18.30 en 19.00u. Aansluitend is er een borrel bij Cafe De Fluiter. Let op: het congres is enkel fysiek bij te wonen; er zal geen livestream zijn. 

De afgelopen tijd werkten we hard aan het opbouwen van een fractie-organisatie voor de Amsterdamse gemeenteraad én het verstevigen van het Volt Amsterdam-team dat zich gaat inzetten voor onze toekomst. Er wordt dan ook gestemd over nieuwe leden voor het bestuur en de lokale kandidatencommissie. Ook praten onze kersverse raadsleden Juliet & Itay jullie bij over hun ervaringen in de Amsterdamse gemeenteraad. Er is vanzelfsprekend ruimte voor jullie vragen. 


Agenda en indienen extra agendapunten

De agenda voor het congres volgt z.s.m. Leden kunnen zelf ook agendapunten indienen. Dit keer kan dat door ons je agendapunt voor aanvang van het congres te mailen via amsterdam@voltnederland.org. Aan het begin van het congres zal er d.m.v. handopsteken gestemd worden over eventueel extra ingediende agendapunten. Bij instemming van minimaal 50% van de aanwezige leden zal het agendapunt toegevoegd worden aan de agenda en worden behandeld. We hopen dit proces op deze manier zo laagdrempelig mogelijk te maken.

 

Stemmingen congres

Binnenkort krijgen alle leden met stemrecht een e-mail toegestuurd met daarin een persoonlijke en unieke link om digitaal te kunnen stemmen. Je hebt stemrecht als je langer dan drie maanden lid bent van Volt. Leden met een Volt-account krijgen hun stemlink op dit mailadres binnen. Heb je problemen met je Volt-account, neem dan z.s.m. (liefst vóór de stemming) contact met ons op.


Engels als voertaal

We verwachten belangrijke gasten op dit Volt Amsterdam Congres. Het bestuur van Volt Duitsland zal aanwezig zijn en ook hebben wij een Volt Amsterdam International als kandidaat voor het bestuur van Volt Amsterdam (Verena Kitowski). Zeker in de aanloop naar de Europese Parlementsverkiezingen in 2024, vinden wij het belangrijk dat onze events toegankelijk zijn. Om deze redenen zal dit congres zoveel mogelijk in het Engels worden gehouden.


Deelname

Om een idee te krijgen hoeveel mensen we kunnen verwachten, verzoeken we je dit formulier in te vullen als je zult deelnemen. 

-English-

On Thursday 23 Februari 2023, the next Volt Amsterdam Congress will take place from 19:00 to 21:00 at Mansvelt | Huis van de Wijk in Bos & Lommer ( Karel Doormanstraat 125). You’re wecome from 18.30. Afterwards, drinks will be held at Cafe De Fluiter. Please note: the conference can only be attended physically; it will not be livestreamed. 


Recently, we have been working hard to build up a political group organisation for the Amsterdam city council and to strengthen the Volt Amsterdam team that is committed to our future. New members for the board and the local candidates’ committee are being voted in. Our councillors Juliet & Itay will also update you on their progress in the Amsterdam city council. Naturally, there will be time for your questions.


Agenda and submission of additional items

The agenda for the conference will follow shortly. Members can also submit agenda items themselves. This time you can do so by emailing us your agenda item before the congress starts at amsterdam@voltnederland.org. At the beginning of the congress, a vote will be taken by show of hands on any additional agenda items submitted. If at least 50% of the members present vote in favour, the item will be added to the agenda and dealt with. We hope in this way to make the process as accessible as possible.

 

Congress votes

Soon, all voting members will receive an e-mail containing a personal and unique link to vote digitally. You have the right to vote if you have been a Volt member for more than three months. Members with a Volt account will receive their voting link at this email address. If you have problems with your Volt account, please contact us as soon as possible (preferably before the vote).


English as main language

We are expecting important guests at this Volt Amsterdam Congress. The board of Volt Germany will be present and we also have a Volt Amsterdam International as a candidate for the board of Volt Amsterdam (Verena Kitowski). Especially in the run-up to the European Parliament elections in 2024, we think it is important that our events are accessible. For these reasons, this congress will be held in English as much as possible.


Participants

To get an idea of how many people we can expect, please fill in this form if you will participate.

Mansvelt | Huis van de Wijk in Bos & Lommer 

Karel Doormanstraat 125

1055VE Amsterdam