Een nieuwe Europese generatie is aan zet


Buiten je grenzen denken.


Amsterdam maakt grote veranderingen door. De coronacrisis heeft diepe kloven blootgelegd die niet genegeerd kunnen worden. Kloven tussen mensen die direct geraakt zijn in hun inkomen en mensen die met betrekkelijk eenvoudige aanpassingen kunnen overleven. Het toont ons de kwetsbaarheden in het sociale weefsel van onze stad.


De klok tikt. We moeten op zoek naar een frisse visie op de toekomst en loskomen van de versleten denkbeelden uit het verleden. We kunnen niet wachten met oplossingen voor dringende problemen als de klimaatcrisis, de wooncrisis en de groeiende kansenongelijkheid. Amsterdam verdient politiek die buiten bubbels denkt en meer met Amsterdammers bezig is dan met zichzelf. Politiek waarbij langetermijndenken en verbinding centraal staan. Politiek die buiten haar grenzen denkt.'We moeten keuzes durven maken en durven handelen.'


1

Kiezen voor een duurzaam Amsterdam

Volt gelooft dat Amsterdam alles in huis heeft om sterker uit de huidige klimaatcrisis te komen. Maar we moeten keuzes durven maken en durven handelen.


 • Het verregaand vergroenen van de stad is dé manier om de hoofdstad weerbaar te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. Met de Groene Galerij verbinden we woonwijken via een groene wandel- en fietsroute langs alle parken en culturele hoogtepunten.


 • We willen de daken van Amsterdam optimaal benutten voor het opwekken van zonne-energie en windenergie genereren in industriële gebieden - niet in de buurt van woonwijken.


 • Volt kiest voor een schone stad, waarin ons afval wordt gebruikt om de producten van morgen te maken en het verbranden van stadsafval tot een minimum wordt beperkt.'Onderlinge solidariteit als voorwaarde voor evenwichtig beleid.'


2

Een nieuwe kijk op economie

De handelsgeest van Amsterdam heeft de stad en zijn inwoners veel gebracht, maar voor een stad die aantrekkelijk is om in te wonen en werken is onderlinge solidariteit een voorwaarde. Volt kiest voor evenwichtig beleid dat ruimte geeft om te innoveren zonder afbreuk te doen aan het sociale weefsel van de stad.


 • We werken aan woningbouw voor lagere en middeninkomens met een pilot voor een woonfonds waarvan de huren minstens 10 jaar hetzelfde blijven. Het motto is: betaalbaar bouwen, betaalbaar houden.


 • We kiezen voor een nieuwe visie op het erfpachtsysteem. Meer transparantie en een duidelijke berekening van erfpacht: Amsterdam als de betrouwbaarste huurbaas van Nederland. Op de lange termijn onderzoeken we of een heffing op de verkoopwinst naar Frans voorbeeld een betere optie is.


 • We willen werken aan een klimaat dat duurzaam ondernemerschap stimuleert. Denk hierbij aan meer aandacht voor startup-programma’s, verblijfsvergunningen voor kenniswerkers en studenten en de ontwikkeling van een kennisdeelplatform.'Een Amsterdam waarin niemand buiten de boot valt.'


3

Gelijke kansen voor iedereen

Volt wil een Amsterdam waarin niemand buiten de boot valt en je erop kunt rekenen dat je ongeacht je afkomst, geaardheid, opleidingsniveau of gender gelijke kansen krijgt om je dromen te verwezenlijken en een toekomst op kunt bouwen op jouw manier.


 • Volt pleit voor een mentor- of maatjessysteem in de wijk, waarbij nieuwkomers hulp krijgen van een bewoner. Zo leren nieuwkomers sneller de taal, kunnen ze sneller aan het werk en verbetert de band tussen Amsterdammers.


 • Volt pleit voor goed georganiseerde, toegankelijke en betaalbare jeugdzorg voor iedere jongere. Een investering in de hulpverlening van jongeren nu, is een investering in de toekomst van de Amsterdamse samenleving.


 • We willen werken aan de gezondheid van de jeugd door in te zetten op beweging en gratis gezonde lunches op alle Amsterdamse basisscholen.


 • Daarnaast willen we dat de keuze van ouders voor de school voor hun kinderen nooit meer afhankelijk is van hun financiële middelen, door een maximum te stellen aan de eigen bijdrage van ouders.'De volgende generatie

in staat stellen zich te ontwikkelen, is cruciaal voor de toekomst van Amsterdam.'


4

De moderne hoofdstad

Amsterdam is in de afgelopen decennia uitgegroeid tot een hightechhoofdstad. Dit willen we stimuleren en er ook voor zorgen dat iedereen in de stad meedeelt in de voordelen, zodat de stad eerlijker, toegankelijker en welvarender wordt.


 • Extra aandacht voor scholen met achterstanden door het inzetten van extra begeleiders, trainingen en gastlessen over onder andere maatschappij en cultuur.


 • Een nieuw lotingssysteem voor de middelbare school om de loting eerlijker en transparanter te maken en beter toegespitst op de wensen van ouder en kind. Minder willekeur, meer maatwerk.


 • Met de introductie van de A-lijn krijgt Amsterdam naar voorbeeld van veel andere Europese metropolen een effectiever vervoer tussen stadsdelen. Zoals in Berlijn met de S-Bahn, door een eigen trein met korte wachttijden en op het al bestaande spoor.'Geïnformeerd en betrokken.'


5

De ziel van de stad

Onze cultuur vertelt ons wie we als Amsterdammers waren, wie we zijn en wie we kunnen worden. We moeten daarom goed zorgen voor onze culturele sector, zeker na de dramatische gevolgen van COVID-19. Daarbij is het belangrijk dat wij op transparante wijze inzage krijgen in belangrijke afwegingen en betrokken worden bij keuzes die direct invloed hebben op ons leven.


 • Amsterdam moet een bruisende, creatieve stad blijven. Daarom vraagt Volt de gemeente de culturele sector extra te blijven ondersteunen zolang de gevolgen van de coronapandemie voelbaar zijn, met oog voor makers en kleine ondernemers.


 • Daarnaast vragen we om structurele ondersteuning van veelzijdige kwaliteitsmedia die de inwoners van Amsterdam voorzien van nieuws, achtergronden en context zodat zij een geïnformeerde keuze kunnen maken.


 • We steunen het gebruik van burgerberaden en willen een constant burgerforum naar voorbeeld van Ostbelgien en Aken.


 • Volt pleit voor een uitvoeringsparagraaf, zodat nieuwe beleidsvoorstellen in de gemeenteraad duidelijk moeten maken waar de benodigde handhavings- of uitvoeringscapaciteit of het vereiste budget vandaan komt'Europese samenwerking maakt onze stad sterker.'


+1

Toekomst. Made in Europe

Best practices

Volt bedrijft politiek met een open blik. We putten onze inspiratie uit beleid dat zich al in andere steden bewezen heeft. Europese samenwerking maakt onze stad sterker.


 • Wenen is een pionier op het gebied van de woningmarkt. Zo’n 60% van de inwoners van de hoofdstad van Oostenrijk woont in een (gesubsidieerde) betaalbare huurwoning. De stad heeft het bestemmingsplan verruimd en zorgt daarmee voor broodnodige leefbaarheid.


 • Het integreren van spoor in stedelijk vervoer is in de meeste Europese steden al jaren succesvol, met als bekendste voorbeeld de S-bahn in Berlijn. Verder heeft Brussel goede ervaringen met het samenbrengen van ov-bedrijven en diverse vervoertypes, door het invoeren van combitickets.


 • De Portugese hoofdstad heeft vanuit een bottom-up-perspectief gezorgd voor meer inspraak, onder andere door Lisboa Participa, een project waarbij bewoners van de stad mee kunnen denken én beslissen over de manier waarop de stad investeert.Onze programma's


Nederland wordt niet beter zonder Europa, Europa niet zonder Nederland.


Meer weten over wat Volt voorstelt? Lees of download ons verkiezingsprogramma